Ook van belang is dat je kennis neemt van de Code met betrekking tot emailmarketing

Reclame via email is in beginsel toegestaan als de geadresseerde van reclame via email daarvoor aan de bestandseigenaar door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend, dan wel dat het emailadres door de bestandseigenaar is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten (inclusief het vragen van schenkingen door ideële of charitatieve organisaties), waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 van deze Code (Recht van Verzet).

Aan deze verplichting kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement.

De adverteerder dient zich ervan te vergewissen dat de bestandseigenaar en andere (tussen)partijen die de adverteerder inschakelt de bepalingen van deze Code en de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, waaronder – maar niet beperkt tot – het feit dat de bestandeigenaar de noodzakelijke toestemming voor het verzenden van reclame via email heeft verkregen.

Lees de gehele code >

De wetgever is streng. SPAM mag niet.
Spammen kan oplopen tot een boete van € 450.000,-

Het reeds bestaande spamverbod is in 2009 uitgebreid naar zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. Kort en leesbaar samengevat, luiden de nieuwe regels als volgt:
.
.
Het gebruik van ondermeer email voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan personen en bedrijven (organisaties) is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende ontvanger hiervoor voorafgaand toestemming heeft verleend.

Er geldt een opt-in regime: alleen wanneer de potentiële zakelijke (en privé) ontvanger van tevoren heeft aangegeven open te staan voor de boodschappen van de afzender, is commercieel emailen toegestaan (opt-in regime).

Het blijft toegestaan zonder voorafgaande toestemming emails te verzenden aan bestaande klanten en donateurs met aanbiedingen en informatie e.d., gerelateerd aan de afzender. De wetgever spreekt over soortgelijke producten, echter het begrip gelijksoortig is niet wettelijk gedefinieerd. Wel moet in elke email de mogelijkheid worden geboden om toezending van mails te stoppen.(aflink link)

Klachten over spam kunnen worden ingediend via de website www.spamklacht.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan op basis daarvan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal € 450.000,-

Potentiële klanten en donateurs buiten de Europese Economische Ruimte mag je per email, mits is voldaan aan de in dat land geldende voorschriften met betrekking tot emailverkeer.

DE HOOFDLIJNEN

Vanaf 1 oktober 2009 is het verboden om particulieren en bedrijven (rechtspersonen) ongevraagd email te zenden (spam).
Je kunt wel je bestaande klanten (dus die bij je hebben gekocht of donateur zijn) informeren over zaken met betrekking tot hun je diensten en producten.
Potentiële klanten (en andere relatiegroepen) moeten hebben aangegeven dat zij de informatie van jouw organisatie willen ontvangen.
Binnen iedere uiting moet een mogelijkheid zijn om aan te geven dat je van de verzendlijst verwijderd wenst te worden.
Verzenden via bijvoorbeeld Outlook via het CC-vakje is (streng) verboden in het kader van het ongeoorloofd verspreiden van naam- en adresgegevens.

fgzdfgdg

dgsddgdsfg